Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar
language

Legislació actualitzada

Constitució Espanyola de 1978

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats